ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის შედევრი. პოემის ავტორის - შოთა რუსთაველის შესახებ არ არსებობს დაზუსტებული ბიოგრაფიული ცნობები. „ვეფხისტყაოსნის“ შინაარსი ორი ძირითადი თემისა (სპარსეთისა და ინდოეთის სამეფო კარი) და მრავალი პატარა სიუჟეტის გარშემო ვითარდება. პოემამ დიდი გავლენა იქონია შემდეგდროინდელ ქართულ ლიტერატურაზე. არსებობს პოემის 160-ზე მეტი ხელნაწერი, მათგან უძველესი მე-16 საუკუნით თარიღდება. ბეჭდური...
filter by category
filter by vendor
Columns: 1 2 3 4 5 6